هیأت رئیسه شورای کارکنان معرفی اعضاء

 | تاریخ ارسال: 1401/3/31 | 
۱-جناب آقای علی اکبر اسدالهی(دبیر شورا)
۲-سرکار خانم مهندس آناهیتا محمدحسنی(نائب دبیر شورا)
۳-جناب آقای فخراله مجیدی(مسئول کمیسیون رفاهی،فرهنگی و ورزشی)
۴-جناب آقای ابوالفضل طهماسبی(مسئول کمیسیون مالی/اداری)
۵-سرکار خانم زهره اسدالهی(مسئول کمیسیون آموزشی،پژوهشی و بهره وری)
۶-سرکار خانم ثریا پروایی و سرکار خانم مینا مطیعی (منشی اول)
۷-جناب آقای حسن نریمانی(منشی دوم)