ماموریت و اهداف شورا

 | تاریخ ارسال: 1401/6/14 | 
ماموریت و هدف اصلی شورا ارائه مشورت و راهکارهای عملگرایانه و کاربردی جهت زیرساختی نمودن ، پروسه های اجرایی در حیطه مدیریت های کلان دانشگاه پیرامون رفاه همکاران می باشد،و پیگیری مطالبات بحقه همکاران تا رسیدن به نتیجه مطلوب.