پیام دبیر شورا

 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 | 

دانش"بینش"راهکار
علاقه مندی
سودمندی
توانمندی
"حمایت،درایت،شایستگی،همفکری،عملگرایی"

آقای علی اکبر اسدالهی

تلفن:  ۰۲۱۶۴۵۴۵۴۸۴

رایانامه: asadollahaut.ac.ir