کمیسیون آموزش، پژوهش و بهره‌وری

 | تاریخ ارسال: 1402/1/29 | 
  1. سرکار خانم زهره اسدالهی (دانشکده عمران)
  2. سرکار خانم مهندس طاهره سماعی یکتا (دانشکده پلیمر)
  3. سرکار خانم مهندس آناهیتا محمدحسنی (دانشکده کامپیوتر)
  4. سرکار خانم مهندس فرزانه سیمیاری (معاونت پژوهشی)
  5. سرکار خانم مهندس مینا مطیعی (معاونت آموزشی)
  6. سرکار خانم مهندس ثریا پروایی (معاونت فرهنگی)
  7. سرکار خانم مهندس الهام مفرح (دانشکده شیمی)
  8. سرکار خانم زهره آقابراری(دانشکده معدن)
  9. جناب آقای مهندس مهدی معتمدی اصل (دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر)
  10. جناب آقای ابراهیم گودرزی (دانشکده مکانیک)