کمیسیون رفاهی، فرهنگی و ورزشی

 | تاریخ ارسال: 1402/1/29 | 
۱-جناب آقای فخرالله مجیدی
۲-سرکار خانم مهندس لیلا نخعی(معاونت آموزشی)
۳-سر کار خانم زهرا حاج حسنی(حوزه ریاست)
۴-سرکار خانم مهندس سَیمیاری(معاونت پژوهشی)
۵-سرکار خانم اعظم غلامی(دانشکده شیمی)