بایگانی بخش صورتجلسات

img_yw_news
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ -

صورتجلسه شورای کارکنان اردیبهشت ۱۴۰۱

صورتجلسه شورای کارکنان اردیبهشت ۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ -

صورتجلسه شورای کارکنان فروردین ماه ۱۴۰۱

صورتجلسه شورای کارکنان فروردین ماه ۱۴۰۱

img_yw_news
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ -

صورتجلسه شورای کارکنان اسفند ۱۴۰۰

صورتجلسه شورای کارکنان اسفند ۱۴۰۰

img_yw_news
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ -

صورتجلسه شورای کارکنان دی ماه ۱۴۰۰

صورتجلسه شورای کارکنان دیماه ۱۴۰۰