بایگانی بخش مکاتبات

img_yw_news
شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ -

پیشنهاد شورا جهت بررسی مانده مرخصی های سال ۱۴۰۰

پیشنهاد شورا جهت بررسی مانده مرخصی های سال ۱۴۰۰

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ -

معرفی نمایندگان منتخب جهت شرکت در جلسات هیأت اجرایی منابع انسانی و کارگروه ارزیابی عملکرد

معرفی نمایندگان منتخب جهت شرکت در جلسات هیأت اجرایی منابع انسانی و کارگروه ارزیابی عملکرد