شورای کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ماموریت و اهداف شورا
ماموریت و اهداف شورا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/6/14 | 
ماموریت و هدف اصلی شورا ارائه مشورت و راهکارهای عملگرایانه و کاربردی جهت زیرساختی نمودن ، پروسه های اجرایی در حیطه مدیریت های کلان دانشگاه پیرامون رفاه همکاران می باشد،و پیگیری مطالبات بحقه همکاران تا رسیدن به نتیجه مطلوب.
نشانی مطلب در وبگاه شورای کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
http://aut.ac.ir/find-48.5308.12504.fa.html
برگشت به اصل مطلب