صورتجلسه متعاقباً ارسال می گردد.
پیرو نامه دبیر شورای کارکنان به معاونت توسعه و مدیریت منابع جناب آقای دکتر کمالی در خصوص واریز درآمدهای آزمونهایی که دانشگاه در روزهای تعطیل برگزار ...
شرح عملکرد شورای کارکنان در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱